Upacara Adat – Jawa 9

Materi ke 4 – Jawa 9 MULA  BUKANE  UPACARA  BERSIH   DESA             Upacara  Bersih  Desa  utawa  Bersih  Dhusun  klebu  tatacara  adat  kang  wis  ana  kawit  jaman  kawuri.  Upacara  iki  biyasa  kaadani ing sasi  ruwah  saben taun  sapisan.  Upacara  iki  uga  katelah  merti  dhusun, sedhekah  bumi, utawa  sedhekah  desa.             Bersih  Desa  sejatine  wis  ana  wiwit  jaman  biyen duk rikala tanah  …

View Post

Teks Sandiwara – Bahasa Jawa 9

Minggu ke 3 – Bahasa Jawa 9 JERIT BUBAR MAGRIB Paraga : 1.Hardiyanto       : Nom-noman sing melu Tentara Pelajar 2.Hendrik            : Komandhan Markas Landa 3.Bapak               : Bapake Hardiyanto 4.Simbok             : Mboke Hardiyanto 5.Daroji               : Centeng / gedibale landa ( sidane Hardiyanto mulih. Dheweke sengaja ora nggawa perlengkapan apa-apa kajaba glathi sing tansah sumlempit ing bangkekane. Yen ora kepethuk bakul sing …

View Post

Purwakanthi – Bahasa Jawa 9

Bahasa Jawa 9 – Minggu ke 3 PURWAKANTHI Purwa  : Wiwitan Kanthi             : gandheng, kanca, nganggo, migunakake. Purwakanthi yaiku : nggandheng kang wus sinebut ing wiwitan (purwa). Tegese, sing wis disebut ing ngarep, dibaleni maneh. Sing dibaleni iku swarane (vokale), sastrane (konsonane), malah terkadang tembunge. Tuladha : Sapa jujur bakal luhur. Purwakanthi ana 3, yaiku : Purwakanthi Guru swara, …

View Post

Teks Cerita Ramayana – Bahasa Jawa 9

Minggu ke-2 ANOMAN DUTA Nalika Anoman badhe tumuju ing negari Ngalengka lampahipun kepalang samudra. Anoman lajeng dipuntulungi dening Gunung Maenaka kanthi dipununcalaken saking pucuking redi tumuju ing negari Ngalengka. Nalika wonten ing gegana, Anoman kraos dipunserot saking salebeting samodra saengga lumebet ing samodra. Pranyata Anoman dalah para punakawan dipunserot dening Ditya Wilkathaksini lan lajeng kauntal mlebet ing wadhukipun raseksa prajineman …

View Post

Bebasan lan Saloka – Bahasa Jawa 9

Bahasa Jawa – Minggu ke 1 BEBASAN LAN SALOKA Bebasan yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan kang dipindhakake kahanane wong utawa barang. Bebasan yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, ngemu surasa pepindhan kang dipindhakake kahanane wong utawa barang. Tuladha : Ngubak-ubak banyu bening, tegese gawe rerusuh ing papan sing aman. Saloka yaiku : unen-unen kang ajeg panganggone, …

View Post