PAWARTA – JAWA 8

Materi ke 4- Jawa 8 PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Wujude pawarta : lisan lan tulisan 1. Lisan bisa digiyarake lumantar radio, TV, speker, bisa uga liwat internet 2. Tulisan bisa ngemot ana ing kalawarti, layang kabar, internet uga ana ing HP Pawarta iku duweni sipat 1. Faktual (nyata) 2. Aktual (anyar) 3. Obyektif …

View Post

Unggah-Ungguh Jawa Anyar – Bahasa Jawa 8

Materi minggu ke 3 – Bahasa Jawa 8 Latihan soal: Saiki lagi ujiian sekolah pak Joko tekane gasik banget Tembung tekane kramanipun…. a.         Teka                              c. Dugi b.         Rawuh                         d. Tekan Pak Wanta umure wis tuwa Tembung umur kramanipun…. a.         Wudel                           c. Umur b.         Yuswa                          d. Netra Bu Dewi akon supaya sesuk para siswa ngangge seragam OSIS …

View Post

Serat Wulangreh Pupuh Gambuh – Bahasa Jawa 8

Bahasa Jawa 8 – Minggu ke 3 G A M B U H 01 SEKAR GAMBUH PING CATUR, KANG CINATUR POLAH KANG KALANTUR, TANPA TUTUR KATULA-TULA KATALI, KADALUWARSA KAPATUH, KATURUH PAN DADI AWON. SEKAR GAMBUH POLA YANG KEEMPAT,  YANG MENJADI BAHAN PERBINCANGAN ADALAH PERLAKU YANG TIDAK TERATUR, TIDAK MAU MENDENGAR NASIHAT, SEMAKIN LAMA SEMAKIN TAK TERKENDALI, HAL INI AKAN BERAKIBAT …

View Post

Teks Legenda – Bahasa Jawa 8

Kelas 8 – Minggu ke 1 Materi Legenda Pengertian Legenda Legenda yaiku crita rakyat sing gegayutan karo dumadine satunggaling papan utawa panggonan. Teks Legenda Asal-usul Sumur Blandhung Mula bukane Sumur Blandung kuwi, sawijining dina ana petani jenenge Pak Pahing akon anake yaiku Kliwon supaya angon wedhus, nanging ora gelem nunggoni wedhuse malah dolan nonton.Pak Pahing weruh wedhuse ora ditunggoni Kliwon, …

View Post