RURA BASA-JAWA 7

MATERI KE 6-JAWA 7 Tembung adang sega, nguleg sambel, nggodhog wedang, ngunjuk kopi, menek klapa, negor gedhang, nunggu pitik, ngenam klasa, ndhudhuk sumur, mbathik iket, ngliting rokok, ing wacan dhuwur iku kabeh kalebu ewoning tembung rura basa. Tembung rura padha bae tegese karo rurah. Nganggo h utawa ora, tegese padha, yaiku rusak. Tembung rura basa, ateges basa rusak, basa kang …

View Post

TEKS CERITA PENGALAMAN-JAWA 7

MATERI KE 5- JAWA 7 MATERI PASINAON Cerita pengalaman pribadi yaiku kegiyatan sing wis katindakake ing dina tartamtu lan sing katindakake iku dudu kegiatane wong liya nanging kegiatane dhewe. Jenis crita pengalaman pribadi : Crita pengalaman pribadhi sing nyenengake. Crita pengalaman pribadi sing nyedhihake. Crita pengalaman pribadhi kang lucu. Crita pengalaman pribadhi kang medeni,lan liyane. Kang kudu kaemot ing sajroning …

View Post

Teks Cerita Rakyat – Jawa 7

Materi ke 4- Jawa 7 PITIK CEMANI Miturut critane, sajatine anane pitik cemani kuwi ora disengaja. Sadurunge laire kutha Temanggung, ana pertapa sakti sing jenenge Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng seneng banget karo pitik sing rupane ireng kabeh, mung  cangkeme sing warnane putih. Sing duwe pitik kuwi mung Ki Ageng Makukuhan pertapa sing ngembara nganti tekan ngendi-endi banjur bali menyang …

View Post

Teks Cerita Rakyat – Bahasa Jawa 7

Minggu ke 3 – Bahasa Jawa 7 MATERI PASINAON Dongeng mujudake crita tradisonal utawa crita kang dicritakake lumantar tutur saka leluhur (nenek moyang). Dongeng kaperang dadi 7, yaiku: Legenda yaiku crita rakyat saemper mite, nanging kang diceritakake manungsa kang nduweni kasekten/kaluwihan lan umume gegayutan karo dumadine papan panggonan. Mite yaiku dongeng kang nyritakake babagan gaib kaya dene crita bab dewa, …

View Post

Serat Wulangreh Pupuh Pangkur – Bahasa Jawa 7

Bahasa Jawa 7- Minggu ke 3 PUPUH IVP A N G K U R 01 SEKAR PANGKUR KANG WINARNA, LELABUHAN KANG KANGGO WONG NGAURIP, ALA LAN BECIK PUNIKU, PRAYOGA KAWRUHANA, ADAT WATON PUNIKU DIPUNKADULU, MIWAH INGKANG TATA KRAMA, DEN KAESTHI SIYANG RATRI. NASIHAT INI DIBALUT DENGAN TEMBANG PANGKUR. SEYOGYANYA KAU MEMAHAMI HAKIKAT PENGABDIAN BAGI KEHIDUPAN, TENTANG BAIK DAN BURUK PERLU …

View Post

Kawruh Basa – Bahasa Jawa 7

Minggu ke-2 PENGELING-ELING : TEMBUNG RERANGKEP Tembung bocah-bocah, padha-padha, unggah-ungguh ing wacan “Yuli matur” iku kalebu jinising tembung rerangkepan. Tembung rerangkep yaiku sakabehing tembung sing diwaca utawa ditulis kaping pindho kabeh tembunge utawa mung sawanda (kata ulang:Ind) Warna-warnane tembung rerangkep: Tembung Dwilingga Dwi lingga wantah (dwilingga padha swara/tembung dwi lingga lugu) Tuladha : crita-crita, kampung-kampung, desa-desa, murid-murid, lsp. Dwi lingga …

View Post

Teks Narasi tentang Peristiwa atau Kejadian – Bahasa Jawa 7

Bahasa Jawa Kelas 7 – Minggu ke 1 BAB I TEKS NARASI TENTANG PERISTIWA ATAU KEJADIAN MATERI PASINAON 1. Kawruh Teks Naratif Teks naratif yaiku teks kang nyritakake kedadeyan utawa cerita sakiwa tengene siswa. Teks naratif ana sing sipate khayalan uga ana sing sipate kedadeyan nyata. Teks naratif duwe maksud aweh panglipur, aweh pendidikan, menehi ngerti, menehi refleksi marang siswa, …

View Post

Teks Narasi tentang Peristiwa atau Kejadian – Bahasa Jawa 7

Bahasa Jawa Kelas 7- Pertemuan 1 1. Kawruh Teks Naratif (Tegese / artine teks narasi) Teks naratif yaiku teks kang nyritakake kedadeyan utawa cerita sakiwa tengene siswa. Teks naratif ana sing sipate khayalan uga ana sing sipate kedadeyan nyata. Teks naratif duwe maksud aweh panglipur, aweh pendidikan, menehi ngerti, menehi refleksi marang siswa, lan sapa wae kang maca. 2. Perangane …

View Post