RURA BASA-JAWA 7

MATERI KE 6-JAWA 7 Tembung adang sega, nguleg sambel, nggodhog wedang, ngunjuk kopi, menek klapa, negor gedhang, nunggu pitik, ngenam klasa, ndhudhuk sumur, mbathik iket, ngliting rokok, ing wacan dhuwur iku kabeh kalebu ewoning tembung rura basa. Tembung rura padha bae tegese karo rurah. Nganggo h utawa ora, tegese padha, yaiku rusak. Tembung rura basa, ateges basa rusak, basa kang …

View Post

TEKS CERITA PENGALAMAN-JAWA 7

MATERI KE 5- JAWA 7 MATERI PASINAON Cerita pengalaman pribadi yaiku kegiyatan sing wis katindakake ing dina tartamtu lan sing katindakake iku dudu kegiatane wong liya nanging kegiatane dhewe. Jenis crita pengalaman pribadi : Crita pengalaman pribadhi sing nyenengake. Crita pengalaman pribadi sing nyedhihake. Crita pengalaman pribadhi kang lucu. Crita pengalaman pribadhi kang medeni,lan liyane. Kang kudu kaemot ing sajroning …

View Post

Upacara Adat – Jawa 9

Materi ke 4 – Jawa 9 MULA  BUKANE  UPACARA  BERSIH   DESA             Upacara  Bersih  Desa  utawa  Bersih  Dhusun  klebu  tatacara  adat  kang  wis  ana  kawit  jaman  kawuri.  Upacara  iki  biyasa  kaadani ing sasi  ruwah  saben taun  sapisan.  Upacara  iki  uga  katelah  merti  dhusun, sedhekah  bumi, utawa  sedhekah  desa.             Bersih  Desa  sejatine  wis  ana  wiwit  jaman  biyen duk rikala tanah  …

View Post

PAWARTA – JAWA 8

Materi ke 4- Jawa 8 PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Wujude pawarta : lisan lan tulisan 1. Lisan bisa digiyarake lumantar radio, TV, speker, bisa uga liwat internet 2. Tulisan bisa ngemot ana ing kalawarti, layang kabar, internet uga ana ing HP Pawarta iku duweni sipat 1. Faktual (nyata) 2. Aktual (anyar) 3. Obyektif …

View Post

Teks Cerita Rakyat – Jawa 7

Materi ke 4- Jawa 7 PITIK CEMANI Miturut critane, sajatine anane pitik cemani kuwi ora disengaja. Sadurunge laire kutha Temanggung, ana pertapa sakti sing jenenge Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng seneng banget karo pitik sing rupane ireng kabeh, mung  cangkeme sing warnane putih. Sing duwe pitik kuwi mung Ki Ageng Makukuhan pertapa sing ngembara nganti tekan ngendi-endi banjur bali menyang …

View Post

Teks Cerita Rakyat – Bahasa Jawa 7

Minggu ke 3 – Bahasa Jawa 7 MATERI PASINAON Dongeng mujudake crita tradisonal utawa crita kang dicritakake lumantar tutur saka leluhur (nenek moyang). Dongeng kaperang dadi 7, yaiku: Legenda yaiku crita rakyat saemper mite, nanging kang diceritakake manungsa kang nduweni kasekten/kaluwihan lan umume gegayutan karo dumadine papan panggonan. Mite yaiku dongeng kang nyritakake babagan gaib kaya dene crita bab dewa, …

View Post

Teks Sandiwara – Bahasa Jawa 9

Minggu ke 3 – Bahasa Jawa 9 JERIT BUBAR MAGRIB Paraga : 1.Hardiyanto       : Nom-noman sing melu Tentara Pelajar 2.Hendrik            : Komandhan Markas Landa 3.Bapak               : Bapake Hardiyanto 4.Simbok             : Mboke Hardiyanto 5.Daroji               : Centeng / gedibale landa ( sidane Hardiyanto mulih. Dheweke sengaja ora nggawa perlengkapan apa-apa kajaba glathi sing tansah sumlempit ing bangkekane. Yen ora kepethuk bakul sing …

View Post

Unggah-Ungguh Jawa Anyar – Bahasa Jawa 8

Materi minggu ke 3 – Bahasa Jawa 8 Latihan soal: Saiki lagi ujiian sekolah pak Joko tekane gasik banget Tembung tekane kramanipun…. a.         Teka                              c. Dugi b.         Rawuh                         d. Tekan Pak Wanta umure wis tuwa Tembung umur kramanipun…. a.         Wudel                           c. Umur b.         Yuswa                          d. Netra Bu Dewi akon supaya sesuk para siswa ngangge seragam OSIS …

View Post

Purwakanthi – Bahasa Jawa 9

Bahasa Jawa 9 – Minggu ke 3 PURWAKANTHI Purwa  : Wiwitan Kanthi             : gandheng, kanca, nganggo, migunakake. Purwakanthi yaiku : nggandheng kang wus sinebut ing wiwitan (purwa). Tegese, sing wis disebut ing ngarep, dibaleni maneh. Sing dibaleni iku swarane (vokale), sastrane (konsonane), malah terkadang tembunge. Tuladha : Sapa jujur bakal luhur. Purwakanthi ana 3, yaiku : Purwakanthi Guru swara, …

View Post

Serat Wulangreh Pupuh Gambuh – Bahasa Jawa 8

Bahasa Jawa 8 – Minggu ke 3 G A M B U H 01 SEKAR GAMBUH PING CATUR, KANG CINATUR POLAH KANG KALANTUR, TANPA TUTUR KATULA-TULA KATALI, KADALUWARSA KAPATUH, KATURUH PAN DADI AWON. SEKAR GAMBUH POLA YANG KEEMPAT,  YANG MENJADI BAHAN PERBINCANGAN ADALAH PERLAKU YANG TIDAK TERATUR, TIDAK MAU MENDENGAR NASIHAT, SEMAKIN LAMA SEMAKIN TAK TERKENDALI, HAL INI AKAN BERAKIBAT …

View Post