Upacara Adat – Jawa 9

Materi ke 4 – Jawa 9

MULA  BUKANE  UPACARA  BERSIH   DESA

            Upacara  Bersih  Desa  utawa  Bersih  Dhusun  klebu  tatacara  adat  kang  wis  ana  kawit  jaman  kawuri.  Upacara  iki  biyasa  kaadani ing sasi  ruwah  saben taun  sapisan.  Upacara  iki  uga  katelah  merti  dhusun, sedhekah  bumi, utawa  sedhekah  desa.

            Bersih  Desa  sejatine  wis  ana  wiwit  jaman  biyen duk rikala tanah  Jawa  akeh  sing  ngrasuk  agama Hindhu.  Upacara iki   sesebutane  upacara  Rajawedha.  Rajawedha  kalebu  kawicaksanan utawa  aturan  kang   didhawuhe  raja  marang  para  kawula  lan pangembating  praja  sing  diwujudake  slametan.

            Pengalaman  sing  nindakake  Rajawedha  nate  dialami  dening  sawijining  kraton  sing  jenenge  Giling  Oya  kathi  raja  kang asmane  Sinuwun Prabu  Sitawaka. Nalika  samono  kraton  sakawulane  nandhang pageblug awan  lara  sore  mati.  Ngerti  kahanan  kang  kaya  mangkono Sang Prabu  banjur  ndhawuhake  sawijining  Brahmana Redi supaya  nganakake  bersih  desa kang tujuwane  ngilangi  godha  sukerta .  Bersih  Desa  iki  banjur dianakake  saben  taun  sapisan.

            Pengalaman  liya  nalika  Pengging  dipandhegani  Sunan Prabu  Hajipamasa, yaiku nalika katekan  mungsuh  wujud  raseksa  jim  saka  Ngima Imantaka.  Kahanan  mau  anjalari  Sang  Prabu  penggalihe  ora  jenjem,  rina  klawan wengi  tan bisa  sare.  Prabu Hajipamasa  banjur  nyuwun  bantuwan  marang   Bathari  Kalayuwati  sing  kratone  ana  ing Krendhawahana.  Bathari  Kalayuwati  ora  gelem  amarga  Sang  Prabu Pengging  ora tau  slametan.  Mula  Sang  Prabu  banjur  nganakake  slametan  yaiku nyedhiyakake  Kebo Giras.  Kebo Giras  mau  cacahe  kudu padha  karo  lawase taun  Sang  Prabu  jumeneng  nata.  Slametan  mau  katujokake  marang  Bathari Kalayuwati  ing  alas  Krendhawahana.  Marga  kalegan,  panyuwune  Prabu Hajipamasa  supaya  uwal  saka  pangamuke  raseksa   dileksanani.

Saka  kedaeyan  kuwi, mula  ing Pengging   saben  sataun sepisan  banjur  dianani  upacara  bersih  desa  kang  diarani  Slametan  Maesalawung.

            Upacara  adat  uga  dialami  nalika  Kraton  Demak Bintara  diasta  dening sultan Syeh  Alam Akbar.  Slametan  mau  diadani  merga  ing  Demak  kala samana kena  musibah  lelara  sing  njalari  kratone  dadi  carub  ora  karuwan.  Sunan  Kalijaga  sing ngasta  wali jamane  Demak Bintara  nampa  wangsit  yen  kepingin  ngilangi  wabah lelara  sing  disandhang  dening kawula  kraton Demak  kudu nganakake  slametan  .  Slametan  kuwi  katindakake  sarana  ditlesepi  syiar  Islam . Nalika  jaman Sunan Bonang, anggone  nganakake  slametan  migunakake  basa Jawa, arab lan  basa Hindu,  sawuse  kuwi  negara Demak  dadi  aman  adoh  saka  pageblug.

            Mangkono  mulabukane  Bersih Dhusun ing  jaman  kawuri, kanthi  cara  kang  maneka  warna nut  jaman kelakone.  Jenenge  uga  werna-werna.  Nganti  saiki  isih  ana  sing nglestarekake  budaya  Bersih Desa  mau,  wujud  slametan  lan dikantheni karo  reresik  kali ,  kuburan  lan  dalan- dalan.

                        ( kabesut  saking  : Panjebar  Semangat No. 41 9 Oktober 2010 )

    Leave Your Comment Here