Teks Cerita Ramayana – Bahasa Jawa 9

Minggu ke-2

ANOMAN DUTA

Nalika Anoman badhe tumuju ing negari Ngalengka lampahipun kepalang samudra. Anoman lajeng dipuntulungi dening Gunung Maenaka kanthi dipununcalaken saking pucuking redi tumuju ing negari Ngalengka. Nalika wonten ing gegana, Anoman kraos dipunserot saking salebeting samodra saengga lumebet ing samodra. Pranyata Anoman dalah para punakawan dipunserot dening Ditya Wilkathaksini lan lajeng kauntal mlebet ing wadhukipun raseksa prajineman Ngalengka punika. Wadhuk lajeng kasudhet mawi kuku Waja. Ditya Wilkathaksini sirna margalayu. Anoman lajeng nerusaken lampahipun.

Sasampunipun Anoman dumugi ing tepis wiringing negari Ngalengka, Anoman dalah para punakawan kraos luwe sanget, tumuli lajeng sami pados warung. Dumadakan ing mriku wonten satunggaling warung ingkang mande woh-wohan lan dhaharan saha unjukan. Ingkang mande awujud wanitya ingkang sanget sulistya ing warni. Anoman saha para Punakawan lajeng sami jajan wonten ing mriku. Sareng cekap anggenipun sami suka pari suka, Anoman dalah para Punakawan lajeng pamit badhe nglajengaken lampah. Nanging dereng ngantos Anoman tebih saking papan mriku, dumadakan Anoman lan para Panakawan paningalipun sami boten saged kangge ndhulu saengga dados wuta. Jalaran wanita ing sesadheyan punika jebulipun garwa seliripun Prabu Dasamuka ingkang sesilih Dewi Sayempraba ingkang pancen dipunutus dening Prabu Dasamuka supados ngalang-alangi tetiyang ingkang dados dutanipun Prabu Rama. Woh-wohan saha dhaharan ingkang dipuntedha dening Anoman tuwin para Punakawan punika pranyata sampun dipunparingi racun ingkang saged anjalari wuta tiyang ingkang nedha. Mila Anoman dalah para tetangisan nggetuni dhumateng lelampahanipun ingkang nembe kemawon dipunlampahi. Anoman dalah para Panakawan ugi lajeng sami mbacutaken lampahipun senajan kanthi grayah-grayah amari sami boten sumerep margi.

Kacarita ing tengah margi, Anoman kepanggih kaliyan Garudha Sempati kadhangipun Garudha Jatayu ingkang sampun sirna dipunpejahi dening Prabu Dasamuka rikala badhe mitulungi Dewi Sinta ingkang dipundustha Dasamuka. Anoman dalah para Panakawan lajeng dipunusadhani kaliyan Garudha Sempati saengga saged waluya jati. Sasampunipun lerem sawetawis ing papan mriku, Anoman lajeng nglajengaken lampah tumuju ing negari Ngalengka.

Anoman lajeng nglajengaken lampah. Sareng dumugi baluwerti Ngalengkadiraja, Anoman inggih rewanda seta lajeng mlebet wonten ing Taman Asokka kanthi mlumpati baluwerti saperlu manggihi Rekyan Wara Sinta. Anoman lajeng sesingidan wonten ing wit Nagasari saperlu manggihi ngulati kawontenan murih sampun ngantos kesumerepan dhumateng para yaksa prajineman ingkang jagi taman. Sareng kawontenan sampun sepen, Anoman lajeng tetembangan wonten ing mriku saengga kapireng Dewi Trijatha. Dewi Trijatha ugi lajeng nyaketi swanten punika kang boten sanes swantenipun Anoman. Anoman lajeng dipunsowanaken dhumateng Dewi Sinta. Ing mriku, Anoman lajeng maringaken sesotya agemipun Prabu Ramawijaya. Dewi Sinta ugi lajeng maringi susuk kondhe pinangka pralambang bilih Dewi Sinta sanget ngajeng-ngajeng rawuhipun Prabu Ramawijaya. Nalika Anoman nembe wawan pangandikan bab kasugenganipun Prabu Ramawijaya dalah ingkang rayi Raden Laksmana Widagda, dumadakan kapriksan para prajurit Ngalengka. Anoman lajeng badh dipuncepeng nanging bangga. Wusana ndadosaken bandayuda.

Gelising cariyos, Anoman saged kapikut dening Raden Indrajit inggih Meganandha, putranipun Prabu Dasamuka, lajeng dipunsowanaken wonten ngarsanipun Prabu Dasamuka. Anoman lajeng kapidana pejah kanthi dipunobong wonten ing alun-alun Ngalengka. Nalika dipunbesem, eloking kawontenan, Anoman boten saged tumama, malah grama ingkang kinarya mbesem Anoman punika dipunawut-awut saengga Kraton Ngalengka kobong. Kathah prajurit ingkang sami tiwas saking pangamukipun Anoman. Sareng negari Ngalengka sampun kobong, Anoman tumuli nglajengaken lampah saperlu wangsul sowan ngarsanipun Prabu Ramawijaya ing Pancawati.


Daftar Pustaka

Tim MGMP Bahasa Jawa Temanggung. 2019. Pancadan Sinau Basa Jawa SMP/MTs Kelas IX.Temanggung

Leave Your Comment Here