Teks Narasi tentang Peristiwa atau Kejadian – Bahasa Jawa 7

Bahasa Jawa Kelas 7 – Minggu ke 1

BAB I

TEKS NARASI TENTANG PERISTIWA ATAU KEJADIAN

MATERI PASINAON

1. Kawruh Teks Naratif

Teks naratif yaiku teks kang nyritakake kedadeyan utawa cerita sakiwa tengene siswa. Teks naratif ana sing sipate khayalan uga ana sing sipate kedadeyan nyata. Teks naratif duwe maksud aweh panglipur, aweh pendidikan, menehi ngerti, menehi refleksi marang siswa, lan sapa wae kang maca.

2. Perangane teks naratif

a. Orientasi yaiku pengarang wiwit ngenalake paraga crita lan kapan dumadine crita.

b. Komplikasi yaiku paraga utawa ing crita mau wiwit oleh godha, alangan utawa konflik

c. Resolusi yaiku prakara kang diadhepi dening para paraga crita kasebut wiwit diudhari lan pungkasaning crita mau, dipungkasi kanthi rasa seneng, apa kanthi sedhih.

            Tuladhane Teks Naratif

Yuli Matur

Kaya adate, sawise padha ngrungokake keterangan bapak guru Sudarma, bocah-bocah padha nyatheti lan nggarap gladhen. Dina iku lagi padha sinau Basa Jawa.

Dumadakan Yuli kebelet nguyuh. Sejatine wis sawetara krasa nanging diampet wae.saiki wis ora bisa tahan meneh. Mula banjur ngadeg klambi lan roke ditata. Mlaku alon-alon menyang ngarep kelas, nyedhaki pak guru Sudarma. Yuli mandheg ngadeg jejeg tangan tumata ngapurancang, ulat sumeh. Nuli matur marang pak Darma, nuwun sewu keparenga nyuwun pamit dhateng wingking sekedhap. Yuli matur alon, lirih nanging cetha karo awake dibungkukake sethithik. Bapak Sudarma manthuk lan ngendika “ya”.

Yuli mbungkuk sethithik mundur, banjur minger lunga menyang pakiwan. Ora nganti rong menit Yuli wis bali menyang kelas, mlaku alon lan patrape padha nalika nyuwun pamit mau. Yuli matur, Sampun Pak, matur nuwun. Bapak Sudarma manthuk lan ngendika ngucapke tembung padha-padha. Yuli banjur bali menyang palungguhan. Kasebut iku tata kramane bocah sing ana njero kelas menawa kepeksa perlu metu. Nyuwun pamit luwih ndisik marang bapak guru sawise diparingi idin nembe lagi nindakake apa perlune. Yen wis rampung perlune nuli matur minangka caos lapuran lan ora lali ngaturake matur nuwun. Kabeh kang ditindakake murid mesti digatekake dening gurune, mula dadi murid iku kudu tansah kebaking unggah-ungguh lan tata karma.

Daftar Pustaka

Tim MGMP Basa Jawa Temanggung. 2019.Pancadan Sinau Basa Jawa SMP. Temanggung

Priyantono, Sawukir. 2015.Marsudi Basa Jawa Kanggo SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Erlangga.

Leave Your Comment Here